RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
RIJKSPOLITIE ALGEMEEN
HISTORIE VERKEERSTOEZICHT


HVT H1 01(7V)Een aantal artikelen over de historie van het verkeerstoezicht op de Nederlandse wegen door de politie.

Hoofdstuk 6. Rijksweg 12

Inmiddels was op de Rijksweg 12, tussen Linschoten en de Gouwebrug te Gouda, bij wijze van proef, een begin gemaakt met de gehele afhandeling van ongevallen te laten uitvoeren door de AVD. Daarmee ging een wens van de kolonel A.C. Vogel in vervulling. Hij had vanaf het moment dat hij het commando overnam van majoor WH. Ballegooijen de Jong, alles in het werk gesteld om de snelwegen als het ware te 'veroveren' voor de inmiddels opgerichte AVD. Met name spoorde hij het personeel aan te zorgen eerder ter plaatse te zijn dan de Rijks- of Gemeentepolitie om daarna de plaatselijke politie te waarschuwen en de zaak over te dragen. 'Een omslachtig gedoe,' zei kolonel Vogel vele malen. Hij was met zijn staf van mening, dat de afhandeling van ongevallen op de grote snelwegen thuishoorde binnen zijn dienst.
Het doel van de proef op Rijksweg 12 was inzicht te krijgen in het aantal personeelsleden en materieel dat nodig zou zijn wanneer de gehele behandeling van ongevallen op de autosnelwegen in handen van de AVD zou worden gelegd. Dat gold ook voor de proef inzake verkeerssurveillance met motoren op de provinciale weg Aalsmeer-Hilversum; een traject van 35 kilometer dat lag in het ambtsgebied van de groepen Aalsmeer, Uithoorn, en Kortenhoef van het district Amsterdam en Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Breukelen van het district Utrecht.

HVT H10 02(7V)
Snelheidscontrole op de Rijksweg 12 door middel van twee contactdraden over het wegdek (speedsoning) door de opperwachtmeester K. Kortus en wachtmeester van Mastrigt beide lid van de Verkeersgroep s'-Gravenhage.
 
De surveillance werden uitgevoerd door 10 motorrijders onder commando van opperwachtmeester N. van Tuyl. De ploeg had een drie maanden durende opleiding ontvangen aan de Verkeerschool in Bilthoven, waarbij gebruik werd gemaakt van de ervaringen van de SAS groep. Die proef diende om de juiste methodiek te vinden hoeveel personeel een dergelijke surveillance vereiste.
De surveillance met motoren werd een succes en zou weldra worden uitgebreid tot andere wegen (Breda-Tilburg en Leiden-Bodegraven). Zelfs werd de voorkeur gegeven aan een uitbreiding van de motorsurveillance op alle daarvoor in aanmerking komende wegen, maar dat was op dat moment in verband met het beschikbare personeel en materieel, beslist niet haalbaar.
Niet gecontinueerd werd de proef om aan de AVD de gehele ongevalsbehandeling op een bepaald wegvak toe te bedelen omdat de technische deskundigen die permanent beschikbaar moesten zijn geen dagtaak hadden. Bovendien waren er diverse gemeentelijke korpsen, die er niets voor voelden de afhandeling van ongevallen op binnen de gemeentegrenzen liggende snelwegen, over te dragen aan 'die mooie meneren met die sportwagens' met als gevolg mogelijk nog meer kapsones.
Toch zouden later de problemen worden opgelost door het maken van goede af¬spraken met de diverse districtscommandanten en hoofden van Gemeentepolitiekorpsen onder andere met de districtscommandant Utrecht en de Gemeentepolitie Woerden.

Nadat de AVD zich in Driebergen had gevestigd, en de taken een landelijk karakter hadden gekregen, werden in het kader van de decentralisatie in de jaren tachtig enkele steunpunten geopend: in Assen, Badhoevedorp, Breda en Grathem (Limburg). Ook het personeel werd aanzienlijk uitgebreid. Telde de AVD bij de verhuizing naar Driebergen nog zo'n 240 medewerkers, anno 1992 was dit aantal opgelopen tot rond de 700 onder wie een groot aantal burgerambtenaren.

Ook het wagenpark breidde zich uit. Voor de surveillance worden verschillende soorten voertuigen gebruikt: de 260 kilometer per uur snelle Porsche 911 Carrera 2 Targa's waarvan de AVD er 25 in gebruik heeft, 47 Mercedessen 190E 2. (200 km per uur), 3 Mercedessen Benz 190E 2.6 met zes cylinder motor, 21 Volkswagens Passat Variant met een snelheid van 195 kilometer per uur, 6 Range Rovers en 14 zogeheten FROS-voertuigen - Foto Registratie Onopvallende Surveillance - van diverse merken.
Ook beschikt de dienst over enkele radarauto's voor het houden van snelheidscontroles.
Sinds haar oprichting verricht de AVD veel ondersteunende taken voor de gehele Nederlandse politie. Deze taken waren tot 1989 ondergebracht in een Ondersteuningsgroep (OSG), het Berichtencentrum (meldkamer) en de fotodienst.
Vrijwel al het laboratorium werk ten behoeve van de verkeersfotografie werd tot 1960 verricht door de Technische Recherche (voorheen gewest deskundige). Langzaam maar zeker raakte deze instantie echter als gevolg van de stormachtige ontwikkelingen van het verkeer overbelast zodat in 1959 het plan tot oprichting van een aparte verkeersfotodienst ontstond, die zou ressorteren onder het Bureau Verkeerszaken van de Algemene Inspectie.
Op 75 maart 1960 werd de opperwachtmeester T. den Ouden geplaatst bij de Technische Recherche aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag om voor de verkeersfotodienst te worden opgeleid.
Nadat in 1962 als gevolg van een nijpend ruimteprobleem de Technische Recherche verhuisde, kreeg na een verbouwing de verkeersfotodienst de beschikking over een eigen gebouw dat in juli 1962 officieel werd geopend door de toenmalige Algemeen-Inspecteur, generaal J. Geritsen.
De eerste verkeersfotodienst der Rijkspolitie werd bemand door vier personeelsleden, te weten genoemde opperwachtmeester Den Ouden, wachtmeester 1e kl. A.W. de Graal en de burgerambtenaren A.R.J. Hofschreuder en de toen 19-jange zoon van districtsrechercheur adjudant Zoer, Harry Zoer.

HVT H11 03(7V)
De Centrale Meldkamer van de AVD in Driebergen die in april 1990 in gebruik werd genomen.
De foto zou toentertijd afgekeurd zijn en kwam dus niet voor publicatie in aanmerking.
De reden daarvoor is de voor die tijd ouderwetse typemachine op de voorgrond. (webmaster).

De Ondersteuningsgroep was hoofdzakelijk een leverancier van materiaal zoals dranghekken, verplaatsbare verkeerslichten en verbindingsmiddelen, waarop de gehele Nederlandse politie een beroep kon doen. In 1989 werden de drie genoemde diensten samen gevoegd in de Dienst Ondersteuning die uit twee afdelingen bestaat:
a: de Afdeling Communicatie Centrum (ACC)
b: de Afdeling Technische Ondersteuning en Ontwikkeling (ATOO)

Van het communicatiecentrum maakt uiteraard de meldkamer deel uit. Zij is uitgegroeid tot een landelijk communicatiecentrum en werkzaam voor een aantal operationele eenheden zoals de Dienst Verkeer van de AVD, Rijkspolitie te Water, Dienst Luchtvaart, de Veiligheidsdienst Koninklijk Huis, de Dienst Persoonsbeveiliging Rijkspolitie en dergelijke instanties. Ook fungeert het centrum als 06-11 alarmcentrale voor alle via de autotelefoon gedane meldingen. Verder verzorgt de afdeling de radioverkeersinformatie, teletekst en videotex.
Bij grote evenementen of calamiteiten kan in het communicatiecentrum een politie-informatiecentrum worden ondergebracht dat informatie verzamelt en vervolgens weer doorgeeft aan belanghebbende instanties. Een dergelijk centrum is onder meer actief geweest bij de blokkades door vrachtwagenbestuurders, bij de acties rond Granaria (schippers) en bij acties van ontevreden boeren.

Om een en ander zo getrouw mogelijk in beeld te brengen wordt nauw samengewerkt met bij voorbeeld de Dienst Luchtvaart en andere politiekorpsen.
Ook worden personeel en materieel beschikbaar gesteld bij optreden van grootschalige aard, bij voorbeeld bij landelijke acties. Tevens verstrekt het communicatiecentrum informatie aan verschillende doelgroepen. Dit is mogelijk door een groot aantal informatie bestanden en de 24-uurs bezetting.
Tenslotte maakt ook de Koninklijke Marechaussee permanent gebruik van het communicatiecentrum, voor de coördinatie van militaire transporten.
 
HVT H10 01(7V) Verkeersregeling op het beruchte verkeersplein Oudenrijn in 1963.